Skattesats

En prenumerationstjänst som huvudsakligen består av återgivande av tryckt text har bedömts omfattas av den reducerade skattesatsen om 6 procent för elektroniska publikationer.

Diarienummer
89-22/I
Meddelandedatum
2023-01-12
Lagrum
  • 7 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X AB:s tillhandahållande av prenumerationstjänsten (...) omfattas av den reducerade skattesatsen om 6 procent för elektroniska publikationer.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) tillhandahåller (...). Ansökan gäller tillämplig skattesats för Bolagets digitala betaltjänst (...).

Det går att söka och få fram viss basinformation på Bolagets webbplats utan kostnad. Om man registrerar sig som medlem får man dessutom (...).

Bland de betaltjänster Bolaget tillhandahåller finns (...).

(...) är en prenumerationstjänst som riktar sig till främst privatpersoner. Tjänsten kostar (...) per månad. Utöver de tjänster som tillhandahålls utan kostnad vid registrering som medlem, ingår följande i (...).

I ansökan lämnas som förutsättning att (...) inte huvudsakligen är ägnad åt reklam.

Frågorna och parternas inställning

Bolaget vill veta om tillhandahållandet av prenumerationstjänsten (...) omfattas av den reducerade skattesatsen för publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg. Om svaret är nej, vill Bolaget veta om det gör någon skillnad om vissa delar utgår.

Både Bolaget och Skatteverket anser att första frågan ska besvaras jakande.

Bolaget anför att det huvudsakliga tillhandahållandet (...). Det är den tjänsten som kunderna efterfrågar och som ensidigt används mest. Övriga tjänster är endast att se som underordnade mervärden. Den reducerade skattesatsen ska därför tillämpas på tillhandahållandet i sin helhet.

Skatteverket anför att den digitala produkten (...) till största delen består av text för läsning och av funktioner som hade kunnat finnas i en motsvarande fysisk publikation eller som är en följd av det elektroniska tillhandahållandet. En sådan publikation omfattas av skattesatsen 6 procent under förutsättning att den inte huvudsakligen är ägnad åt reklam.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) tas skatt ut med
25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Av tredje stycket 1 framgår att skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av bl.a. böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad samt tidningar och tidskrifter under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam. Av samma stycke 5 följer att den reducerade skattesatsen tas ut även för omsättning av sådana produkter om de tillhandahålls på elektronisk väg, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam och inte helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik.

Bestämmelserna om reducerad skattesats har införts med stöd av artikel 98 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) och punkt 6 i bilaga III till direktivet.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden gör inledningsvis bedömningen att Bolagets prenumerationstjänst (..) utgör ett enda sammansatt tillhandahållande i mervärdesskattehänseende. Fråga är därmed om denna digitala produkt omfattas av den reducerade skattesatsen.

I förarbetena till mervärdesskattelagen anges att den lägre skattesatsen för tryckta böcker m.m. främst är avsedd för publikationer som i huvudsak består av text av något slag och avsedda för egentlig läsning. Detta bör också vara utgångspunkten för bedömningen av om en viss produkt som publiceras på elektronisk väg omfattas av den reducerade skattesatsen (prop. 2018/19:73 s. 13). Av förarbetena framgår vidare att avgörande för om en produkt omfattas av den reducerade skattesatsen bör vara produktens användningsområde, innehåll och funktion. För varje produkt får det göras en bedömning om dess huvudsakliga användningsområde är detsamma som för en motsvarande tryckt produkt. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till vilken betydelse de olika delarna i den aktuella publikationen har för den genomsnittlige konsumenten av den aktuella produkten. Om produktens innehåll och funktioner medför att den får ett annat eller betydligt större användningsområde än vad en publikation skulle kunna ha i tryckt format, omfattas den inte av den reducerade skattesatsen (a. prop. s. 14–15; jfr även HFD 2021 ref. 51 och HFD 2022 ref. 27).

Av ansökan framgår att Bolagets digitala produkt i huvudsak består av text för läsning och av funktioner som hade kunnat finnas i en motsvarande fysisk publikation eller som är en följd av att tillhandahållandet sker på elektronisk väg, såsom att enklare kunna söka fram (...). Detta kännetecknar tillhandahållandet i sin helhet. Andra funktioner, såsom notiser via e-post och möjligheten att kunna se och söka (...), får enligt Skatterättsnämnden anses vara av underordnad betydelse och innebär inte att den digitala produkten får ett annat eller betydligt större användningsområde än vad motsvarande tryckta produkter skulle kunna ha. Inte heller kan ett erbjudande om (...) göra någon skillnad. Tillhandahållandet omfattas således av den reducerade skattesatsen för elektroniska publikationer.

I avgörandet har deltagit Rolf Bohlin, Petter Classon, Jeanette Fored, Kristina Harmsen Hogendoorn (ordförande), Christina Olsson, Birgitta Pettersson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Camilla Sandström.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen