Allmänna ombudet

Det allmänna ombudet hos Skatteverket kan under vissa förutsättningar ansöka om förhandsbesked

För att det allmänna ombudet hos Skatteverket, AO, ska kunna ansöka krävs att det finns en tvist mellan Skatteverket och den skattskyldige i ett specifikt ärende och att frågan är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. För AO gäller också särskilda tidsfrister, se 10 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

När AO har ansökt om förhandsbesked är den skattskyldige som ärendet gäller berättigad till ersättning med ett skäligt belopp för sina kostnader i ärendet. I sådant fall gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Skatterättsnämndens beslut om ersättning för kostnader för ombud eller biträde kan överklagas.

AO har rätt att överklaga förhandsbeskedet på samma sätt som Skatteverket, dvs. oavsett utgången i beskedet och även om någon ändring inte yrkas.

Skatterättsnämnden tar inte ut någon avgift för förhandsbeskedet när AO har ansökt, oavsett vilken skatt ansökan avser.

Till toppen