Särskilda upplysningar till Skatteverket

I vissa fall måste den som har fått ett förhandsbesked lämna särskilda upplysningar till Skatteverket.

För att Sverige ska kunna leva upp till åtaganden inom det internationella utbytet av information har det i 33 kap. 9 b § i skatteförfarandelagen (2011:1244) införts en skyldighet för juridiska personer att i vissa fall lämna särskilda uppgifter till Skatteverket avseende förhandsbesked.

Skyldigheten gäller endast förhandsbesked avseende direkta skatter. Vidare omfattar skyldigheten bara förhandsbesked med vissa typer av frågor. Det gäller bl.a. frågor om fasta driftställen och vissa typer av gränsöverskridande transaktioner.

Uppgifter som ska lämnas till Skatteverket är bl.a. identiteten på sökanden och på sökandens moderföretag samt uppgift om andra stater och jurisdiktioner som sannolikt kan komma att beröras av förhandsbeskedet.

De särskilda uppgifterna ska lämnas av den sökande till Skatteverket senast en vecka efter att förhandsbeskedet fått laga kraft.

För ytterligare information om den särskilda skyldigheten kontakta Skatteverket.

Till toppen