Att utforma en ansökan

Allmänt gäller att en ansökan om förhandsbesked bör hålla en viss nivå när det gäller den fråga som sökanden vill ha svar på, beskrivningen av sakomständigheterna och den rättsliga argumentationen. Det finns ingen särskild blankett för en ansökan om förhandsbesked.

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande

Uppgifter om sökanden

  • Sökandens namn, person- eller organisationsnummer eller motsvarande.
  • Sökandens kontaktuppgifter eller, om ombud eller kontaktperson anlitats, deras kontaktuppgifter. Om möjligt, ange gärna telefonnummer eftersom det ofta snabbar upp en eventuell kompletteringsfas.

Bakgrund/omständigheter

Ansökan ska innehålla en tydlig och uttömmande redogörelse för de faktiska omständigheterna. En helhetsbild bör presenteras som placerar frågeställningen i sitt sammanhang. Om det finns ett utkast till avtal som har betydelse för frågeställningen bör det skickas in tillsammans med ansökan. Bifoga också gärna organisationsskisser vid behov. Om utländsk lagstiftning har betydelse för frågeställningen bör den bifogas ansökan.

Om en fråga i ansökan på något sätt besvarats av Skatteverket är det önskvärt med en upplysning om det, samt att Skatteverkets svar bifogas ansökan.

Fråga/frågor

I ansökan ska den rättsfråga som sökanden vill få svar på ställas.

Rättslig argumentation

Sökanden bör även redovisa en egen uppfattning om rättsläget. I det ingår att de tveksamheter om rättsläget belyses som, mot bakgrund av lagtextens utformning eller rättspraxis, föranlett ansökan.

Bedömning/egen inställning

Sökandens egen inställning till hur den/de frågor som ställs ska besvaras bör också framgå.

Skäl för förhandsbesked

Av lagtextens krav på att det ska vara av vikt för en enskild sökandes skattskyldighet eller beskattning att ett förhandsbesked ska meddelas ligger även att det i en ansökan om förhandsbesked måste anges vilken osäkerhet om de skatterättsliga konsekvenserna som gör att det kan anses befogat att lämna ett förhandsbesked.

I en ansökan kan man utgå från rubrikerna ovan.

Komplettering m.m.

Om vi bedömer att det t.ex. saknas någon sakuppgift eller att den rättsliga argumentationen behöver byggas ut, kontaktar vi sökanden för att få en komplettering av ansökan.

Slutligen

Det räcker att skicka ansökan med e-post. Något ytterligare, undertecknat, exemplar av ansökan krävs inte. Givetvis går det bra att istället ansöka via vanlig post. Kontakta oss gärna innan ansökan skickas in för att diskutera hur ansökan bäst utformas.

Till toppen